پوشش های مهندسی

این نوع پوشش های مهندسی شده به منظورهای مختلفی از جمله مسائل تزئینی ، بهداشتی ، مکانیکی ، حرارتی و … اعمال می شود همچنین پوشش های سطحی می تواند خواص خوردگی، سایشی، اصطکاکی و حرارتی را بهبود بخشد و هزینه تولید را با توجه به عمر نهایی سطح مورد نظر کاهش دهد.

در برخی موارد هیچ ماده ای نمی تواند مقاومت به خوردگی و خواص مورد نیاز دیگر را فراهم کند، در این موارد می توان از این دسته از پوشش های مهندسی شده که خواص فیزیکی و مکانیکی مورد نیاز را دارا می باشد استفاده کرده و سطح مورد نظر را پوشش دهی کرد.

پوشش های مهندسی سورن

پوشش دهی سطوح

محصولات و پوشش های مهندسی