حلال های صنعتی

حلال ماده ی شیمیایی است که حل شونده (یک مایع شیمیایی مجزا، جامد یا گاز) را در خود حل می کند.

حلال را می توان مهم ترین جزء محلول دانست. حلال ها معمولا به حالت مایع هستند، اما می توانند به فرم های جامدیا گاز نیز باشند. از ترکیب یک ماده حل شونده در حلال، محلول به دست می آید. در یک محلول، تمام مواد تشکیل دهنده به صورت یکنواخت در یک سطح مولکولی توزیع شده و هیچ مانده ای باقی نمی ماند. در واقع وقتی ماده ی حل شونده در حلال حل می شود، مولکول های حلال اطراف مولکول های حل شونده را احاطه می کنند و اینگونه محلول به وجود می آید.

حلال ها در صنایع دارویی، شیمیایی، نفت و گاز، از جمله در سنتز شیمیایی و فرایندهای تصفیه، کاربرد های زیادی دارند. از جمله کاربردهای حلال آلی می توان به تمیز کننده ها، رنگ، حلال چسب، پاک کننده ها، عطر و غیره اشاره کرد.

حلال های صنعتی سورن

تینر فوری و تینر روغنی

تینر اپوکسی

خواص تینر اپوکسی

محصولات و پوشش های صنعتی