عایق های رطوبتی و سایر محصولات پودری

درحقیقت عایق ها درسه دسته جایگذاری می شوندکه امروزه باتوجه به افزایش مصرف انرژی ومواجهه باکمبود انرژی درسالهای درپیش رو و عدم امکان بازیافت انرژی و….بیشتربه بحث بهینه سازی مصرف انرژی پرداخته می گردد.وبهینه سازی مصرف انرژی تنها با استفاده ازعایق وبهینه سازی مواد حرارت امکان پذیراست.

۱- عایق رطوبتی: عایق جذب  رطوبت است وازانتقال رطوبت جلوگیری به عمل می آورد.

۲-عایق حرارتی: عایقی که ازعبوروانتقال انرژی حرارتی ممانعت به عمل می آورد.

۳-عایق صوتی: باعث جذب یا حذف صدا می گردد.

رنگ ساختمانی سورن

گروت ها

توضیحات

کاربرد

گروت
مشاهده محصول

پودر بندکشی ( ضد اسید و باز، ضد آب و دارای رنگبندی متنوع )

توضیحات

کاربرد

مشاهده محصول

عایق پودری سفید

توضیحات

کاربرد

تصفیه خانه
مشاهده محصول

عایق پلیمری

توضیحات

کاربرد

مشاهده محصول

ملات ضد اسید و قلیا

توضیحات

کاربرد

ملات ضد اسید و قلیا استفاده در آزمایشگاه
مشاهده محصول

عایق رطوبتی و عایق رطوبتی - حرارتی

توضیحات

کاربرد

مشاهده محصول

ترمیم کننده جداول و بلوک های سیمانی

توضیحات

کاربرد

شهرداری مشهد
مشاهده محصول