پروژه ها

برخی از پروژه های انجام شده اخیر

ادامه مطلب
پروژه دیوارهای داخلی با پرسیم پلاست پایه گچی

پروژه دیوارهای داخلی با پرسیم پلاست پایه گچی

ادامه مطلب
پروژه نما منزل مسکونی با محصول پرسیما پایه سیمان

پروژه نما منزل مسکونی با محصول پرسیما پایه سیمان

ادامه مطلب
پروژه جامع شهری شهرداری مشهد – تقاطع غیر همسطح جهاد

پروژه جامع شهری شهرداری مشهد – تقاطع غیر همسطح جهاد

ادامه مطلب
پروژه اجرای رنگ های ترافیکی دو جزیی منطقه 11 مشهد

پروژه اجرای رنگ های ترافیکی دو جزیی منطقه 11 مشهد

ادامه مطلب
پروژه عایق بندی مخازن راه آهن مشهد – عایق رطوبتی پودری دو جزیی

پروژه عایق بندی مخازن راه آهن مشهد – عایق رطوبتی پودری دو جزیی

ادامه مطلب
پروژه آیس بانک شرکت سامان دارو – عایق رطوبتی و پوشش اپوکسی

پروژه آیس بانک شرکت سامان دارو – عایق رطوبتی و پوشش اپوکسی