پروژه اجرای رنگ های ترافیکی دو جزیی منطقه 11 مشهد

slide-2feca5b
slide-444258c
slide-f145459
slide-f4fec89
slide-36b93d8

اهداف طرح:

رنگ آمیزی و اجرای پوشش های شهری متناسب با فضای اجرای پروژه

موقعیت جغرافیایی طرح:

منطقه 11 مشهد

پیمانکار:

شرکت گیتی مبتکران سورن

فعالیت های اجرایی طرح:

رنگ آمیزی با پوشش ضد آب و مقاوم پوشرنگ های سورن در چهار راه ها، معابر و پارک های منطقه 11 مشهد
.