ملات ضد اسید و قلیا​

ملات ضد اسید و قلیا​

مقاومت حرارتی عالی
چسبندگی خوب به زیر آیند ها
مقاومت مکانیکی بسیار زیاد
امکان پوشش دهی و محافظت شیمیایی از سطوح بدون نصب کاشی
مقاومت شیمیایی عالی در برابر طیف های گسترده ای از قلیا و اسید های قوی معدنی و آلی و مواد شیمیایی خورنده
دسته بندی :

توضیحات

اتاق های باتری
آزمایشگاه ها
مخازن الکترولیز
کارخانه های فرآورده های غذایی و لبنی
انبارها و سالن های نگهدارنده مواد شیمیایی
کارخانه ها و مکان هایی که در تماس با مواد شیمیایی خورنده می باشند