پوشش جهت سطوح شیشه ای

پوشش جهت سطوح شیشه ای

این پوشش به راحتی روی سطوح شیشه ای قرار گرفته و به زیبایی و مقاوم شدن آنها کمک می کند.