پوشش مقاوم و ماندگار جهت سطوح مقوایی

پوشش مقاوم و ماندگار جهت سطوح مقوایی

این محصول با پوشش مقاومی که ایجاد می کند باعث حفاظت از سطوح مقوایی می شود.