پوشش مقاوم و ماندگار جهت سطوح کاغذی

پوشش مقاوم و ماندگار جهت سطوح کاغذی

این محصول با پوشش مقاومی که ایجاد می کند باعث حفاظت از سطوح کاغذی می شود.